Špecifiká implementácie Nariadenia vo veľkých organizáciách štátnej správy

Termín prednášky bol 22.03.2018 od 10:10 – 10:35
V rámci podujatia Praktické skúsenosti s implementáciou GDPR

• Typický právny základ: čl. 6.1 e) spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi

Identifikácia všetkých IS v organizácii
Naplnenie informačných povinností.
Posudzovanie vplyvov v organizácii štátnej správy.
Spoloční prevádzkovatelia a sprostredkovatelia.
Určenie primeraných technických a organizačných opatrení na zabezpečenie súladu.
Implementácia opatrení.
Nové sankčné mechanizmy a ich manažment.
Manažment zostatkových rizík, ak plný súlad nie je dosiahnuteľný do 26.5.2018.

Vedomostná báza k ochrane osobných údajov

Vedomostná báza je vo forme tzv. stromov vedomostí, ktoré vzniknú z dokumentov tak, že v rámci procesu sémantickej dekompozície je identifikované, pomenované, klasifikované  a adresované všetko dôležité v dokumente (napr. definície, práva, povinnosti, ...) a zobrazené vo forme pre rýchlu a efektívnu  prácu s takto dekomponovaným dokumentom. Súčasťou je aj sémantické vyhľadávanie, ako nadstavba nad full-textovým vyhľadávaním. Obsahuje stromy vedomostí zo všetkých relevantných dokumentov a webových sídiel tak, aby používateľ (napr. DPO) si vedel nájsť všetko dôležité do 3 sekúnd.

Slovenská verzia:
https://knowww.eu/search-tree?t=5a9039cbbe89100001ace34c

Anglická verzia, bola prezentovaná EK v rámci finále EU Datathon 2017 a vo februári 2018 pre EU Publication Office. Je vecne širšia, ako slovenská verzia..
https://knowww.eu/search-tree?t=59f06a9b34b5700001830f2a

Obsah je chránený heslom. Odomknúť

Prílohy

Komentáre

  • Nebol pridaný žiadny komentár

Pridať komentár

Pridávanie nových komentárov je momentálne pozastavené.

Partneri podujatia

© 2011 eFOCUS.sk, Všetky práva vyhradené.

Webdesign by KREA