Best practices z projektu: Retencia zákazníkov vďaka analytike

V sna­he flexibil­ne rea­go­vať na me­nia­ce tr­ho­vé pod­mien­ky a pre­fe­ren­cie zá­kaz­ní­kov, SPP ako líder v energetike  im­ple­men­to­val pro­jekt da­ta­mi­nin­gu zá­kaz­níc­kych dát, vrátane tvorby  pre­dik­tív­nych re­ten­čných a cross-sell mo­de­lov.  Vďaka dataminigovej analytike sme zís­ka­li nový a sofistikovanejší poh­ľad na na­šu zá­kaz­níc­ku bá­zu, ale aj kva­lit­né od­po­rú­ča­nia a mo­de­ly pre plánovanie ob­chod­ných a mar­ke­tin­go­vých ak­ti­vít. V minulosti sme realizovali maximálne desiatky kampaní ročne, v súčasnosti môžeme kampane, ktoré realizujeme s násobne vyššou úspešnosťou, počítať  už v stovkách. Reálny prínos dataminingovej analytiky znamená tisícky zachránených zákazníkov a tisícky novozískaných zákazníkov.  Realizáciou tejto business intelligence sme sa stali lídrom v energetike už aj oblasti využívania dát, kde príkladom je personalizovaná ponuka šitá na mieru pre zákazníkov (pod názvom Energia Emailom), ktorú sme spustili na Slovensku ako prví v energetike

Best practices z projektu: Retencia zákazníkov vďaka analytike

Obsah je chránený heslom. Odomknúť

Prílohy

Komentáre

  • Nebol pridaný žiadny komentár

Pridať komentár

Pridávanie nových komentárov je momentálne pozastavené.

Partneri podujatia

Generálni partneri IBM Slovensko

Hlavní partneri konferencie Atos IT Solutions and ServicesRescoideata

Partneri Fakulta manazmentu UK

Mediálni partneri education.sk

© 2011 eFOCUS.sk, Všetky práva vyhradené.

Nastavenie ukladania cookies | Webdesign by KREA