Best practices z projektu: Retencia zákazníkov vďaka analytike

V sna­he flexibil­ne rea­go­vať na me­nia­ce tr­ho­vé pod­mien­ky a pre­fe­ren­cie zá­kaz­ní­kov, SPP ako líder v energetike  im­ple­men­to­val pro­jekt da­ta­mi­nin­gu zá­kaz­níc­kych dát, vrátane tvorby  pre­dik­tív­nych re­ten­čných a cross-sell mo­de­lov.  Vďaka dataminigovej analytike sme zís­ka­li nový a sofistikovanejší poh­ľad na na­šu zá­kaz­níc­ku bá­zu, ale aj kva­lit­né od­po­rú­ča­nia a mo­de­ly pre plánovanie ob­chod­ných a mar­ke­tin­go­vých ak­ti­vít. V minulosti sme realizovali maximálne desiatky kampaní ročne, v súčasnosti môžeme kampane, ktoré realizujeme s násobne vyššou úspešnosťou, počítať  už v stovkách. Reálny prínos dataminingovej analytiky znamená tisícky zachránených zákazníkov a tisícky novozískaných zákazníkov.  Realizáciou tejto business intelligence sme sa stali lídrom v energetike už aj oblasti využívania dát, kde príkladom je personalizovaná ponuka šitá na mieru pre zákazníkov (pod názvom Energia Emailom), ktorú sme spustili na Slovensku ako prví v energetike

Best practices z projektu: Retencia zákazníkov vďaka analytike

Obsah je chránený heslom. Odomknúť

Prílohy

Komentáre

  • Nebol pridaný žiadny komentár

Pridať komentár

* povinný údaj

Partneri podujatia

Generálni partneri IBM Slovensko

Hlavní partneri konferencie Atos IT Solutions and ServicesRescoideata

Partneri Fakulta manazmentu UK

Mediálni partneri education.sk

© 2011 eFOCUS.sk, Všetky práva vyhradené.

Webdesign by KREA