Vnútorný audit, hodnotenie rizík v kontexte nového zákona o finančnej kontrole a audite

Termín prednášky bol 21.04.2016 od 13:30 - 14:00
V rámci podujatia Manažérstvo rizík (Risk & Opportunity Day 2016)

Nový zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov vstúpil do platnosti od 1. januára 2016. Od nového zákona sa očakáva, že dôjde k zefektívneniu systému verejnej vnútornej kontroly s dôrazom na overovanie a hodnotenie riadenia procesov a všetkých činností. Zároveň sa zjednoduší výkon finančnej kontroly. Tento inštitút pozostáva z výkonu základnej finančnej kontroly a administratívnej finančnej kontroly. Príspevok priblíži najdôležitejšie zmeny, ktoré priniesol nový zákon. Zlúčením inštitútu následnej finančnej kontroly s vnútorným auditom, prichádza k zefektívneniu a k zjednoteniu nástrojov kontroly správcu kapitoly štátneho z dôvodu, že v existujúcom systéme boli zriadené dva navzájom nezávislé útvary vykonávajúce vo svojej podstate rovnaké činnosti.  Ponechanie inštitútu vnútorného auditu s rozšírením jeho kompetencií o kompetencie následnej finančnej kontroly je nutné z dôvodu zachovania jednej z požiadaviek prístupového procesu Slovenskej republiky do Európskej únie, ako aj komplexnosti služieb, ktoré vnútorný audit ponúka vedúcemu správcovi kapitoly štátneho rozpočtu oproti následnej finančnej kontrole. Vnútorný audit je nástroj riadenia, ktorý slúži vedúcemu orgánu verejnej správy, ale nenahrádza jeho zodpovednosť. Napomáha tak dosiahnuť ciele a zámery organizácie, a to systematickým prístupom, objektívnou, overovacou, hodnotiacou, uisťovanou a konzultačnou činnosťou vedúcou k zdokonaľovaniu riadeniu rizík, finančnej kontroly, rozhodovacích a riadiacich procesov. Práve riadenie rizík je miestom/procesom, ktorému sa vo verejnej správe nie je venovaná dostatočná pozornosť. Prednáška priblíži nastavenie procesu v rámci orgánu štátnej správy.

Vnútorný audit, hodnotenie rizík v kontexte nového zákona o finančnej kontrole a audite

Obsah je chránený heslom. Odomknúť

Prílohy

Komentáre

  • Nebol pridaný žiadny komentár

Pridať komentár

Pridávanie nových komentárov je momentálne pozastavené.

Partneri podujatia

Hlavní partneri konferencie TUV SUD Slovakia

Partneri Datacons

© 2011 eFOCUS.sk, Všetky práva vyhradené.

Nastavenie ukladania cookies | Webdesign by KREA