Právny rámec monitorovania emailov zamestnanca

Dnes už nie je ojedinelé, že zamestnávateľ monitoruje prichádzajúce a odchádzajúce emaily svojich zamestnancov. Má na to vôbec právo? Pri monitorovaní emailovej komunikácie zamestnanca zamestnávateľom hrozí neoprávnený zásah do citlivej oblasti ochrany osobných údajov, práva na súkromia a ochranu osobnosti zamestnanca. Na druhej strane je tu však nespochybniteľné právo zamestnávateľa na ochranu jeho práv a oprávnených záujmov, najmä právo na ochranu pred vyzradením obchodného tajomstva, právo na ochranu pred poškodením dobrého mena, prevencia pred vznikom škody, kontrola zamestnancov ohľadne plnenia ich pracovných povinností a podobne.

Otázkou však je do akej miery, za akých podmienok a akým spôsobom je zamestnávateľ oprávnený monitorovať a kontrolovať emailovú komunikáciu zamestnanca. Akým spôsobom je teda pri monitorovaní emailov zamestnancov zo strany zamestnávateľa potrebné zosúladiť ich práva a povinnosti? Do akej miery je zamestnávateľ povinný rešpektovať právo zamestnancov na ochranu ich súkromia, súčasťou ktorého je aj právo na ochranu osobných údajov, a rešpektovať právo na zachovanie tajomstva písomností? Aké procesy musí zamestnávateľ zaviesť, aby monitorovanie a kontrola emailov zamestnancov bola právne „čistá“?

Právny rámec monitorovania emailov zamestnanca

Obsah je chránený heslom. Odomknúť

Komentáre

  • Nebol pridaný žiadny komentár

Pridať komentár

Pridávanie nových komentárov je momentálne pozastavené.

Partneri podujatia

Generálni partneri ATOS IT Solution and ServicesHewlett-Packard Slovakia

Hlavní partneri konferencie EMMLYNXINVEA

© 2011 eFOCUS.sk, Všetky práva vyhradené.

Webdesign by KREA