Trestná zodpovednosť právnických osôb, nové trestné činy týkajúce sa počítačových systémov a počítačových údajov a následky nelegálneho zamestnávania pre IT spoločnosti a celý IT sektor

Termín prednášky bol 29.09.2016 od 9:15 – 9:45
V rámci podujatia Právna ochrana bezpečnosti v digitálnom svete

Je vôbec možné trestne postihovať právnické osoby? Z dôvodu implementácie trestnej zodpovednosti právnických osôb do právneho poriadku SR s účinnosťou od 1. júla.2016 je možné vyvodiť trestnoprávnu zodpovednosť už aj voči právnickým osobám. Úplne nová právna úprava pojednáva o základoch trestnej zodpovednosti právnických osôb, druhoch trestov ukladaných právnickým osobám a postupe orgánov činných v trestnom konaní a súdov v trestnom konaní proti právnickým osobám. Aký dopad bude mať táto právna úprava na právnické osoby? Je dôležité pochopiť najmä to, kedy sa trestný čin považuje za trestný čin spáchaný právnickou osobou.

S účinnosťou od 1. januára 2016 do právneho poriadku SR bola rozšírená existujúca trestnoprávna úprava v oblasti počítačovej kriminality. Počítačová kriminalita ako jedna z oblastí modernej kriminálnej činnosti, ktorej rozmach je sledovaný najmä v posledných rokoch v súvislosti s nástupom digitálneho veku, je súborom protiprávnych konaní, ktorých hlavným znakom je využívanie informačných technológií, najmä počítačov, na páchanie trestnej činnosti. Jej rozmach je priamoúmerný postupujúcej informatizácii a „internetizácii“ spoločnosti aj v Slovenskej republike. Individuálnym objektom je u nových trestných činov najmä ochrana počítačového systému ako celku alebo časti a ochrana počítačového údaju ako citlivej a zneužiteľnej informácie, do ktorej neoprávnený zásah je vzhľadom na široké spektrum možných negatívnych aspektov neakceptovateľný.

Málokto vie, že právna úprava nelegálneho zamestnávania v právnom poriadku SR umožňuje za prechod  povinnosti podnikateľa zaplatiť pokutu uloženú za nelegálne zamestnávanie a dodatočné platby s výnimkou daní a odvodov na tretiu osobu. Je možné sa prechodu uvedenej povinnosti vyhnúť?  Netreba opomínať aj prípady priameho sankčného postihu podnikateľa ako prijímateľa práce alebo služby, od osoby, ktorá porušila zákaz nelegálneho zamestnávania. Je dôležité identifikovať prípady priameho sankčného postihu odberateľa a vedieť ako sa má v uvedenom prípade takýto odberateľ chrániť.

Trestná zodpovednosť právnických osôb, nové trestné činy týkajúce sa počítačových systémov a počítačových údajov

Obsah je chránený heslom. Odomknúť

Prílohy

Komentáre

  • Nebol pridaný žiadny komentár

Pridať komentár

Pridávanie nových komentárov je momentálne pozastavené.

Partneri podujatia

Hlavní partneri konferencie Bukovinsky_Chlipala

Partneri IT asociácia Slovebska

© 2011 eFOCUS.sk, Všetky práva vyhradené.

Webdesign by KREA